The Third Editorial Board

Editor-in-Chief: WEN Shengchang

Executive Deputy Editor-in-Chief: YANG Guanpin

Deputy Editor-in-Chief: DONG Shuanglin   LI Huajun       LIU Qinyu        MAI Kangsen  
WU Lixin         ZHAO Meixun   ZHENG Quan'an   ZHOU Huawei     

Editorial Board Members:

Barbara Rasco (US)

JIANG Wensheng (CN)

Oliver Wurl (US)

William Maher (AU)

CHAI Wengang (UK)

JIN Meibing (US)

Paul B. Brown (US)

WU Dexing (CN)

Charles K. Blend (US)

Kam W. Tang (US)

Paul V. Zimba (US)

WU Lixin (CN)

CHEN Ge (CN)

Karl R Wotton (ES)

QIAN Yun (US)

XIE Huixiang (CA)

CHEN Jiannchu (TW, CN)

Kenneth Söderhäll (SE)

Richard Warwick (UK)

XIE Shangping (US)

CHEN Yong (US)

LEUNG Pingsun (US)

Ramulu Mamidala (US)

XU Zhimin (US)

CHI Zhenming (CN)

LI Huajun (CN)

Sadasivam J. Kaushik (FR)

YAN Xiaohai (US)

Christopher G. A. Harrison (US)

LI Qi (CN)

SHI Hongda (CN)

YANG Guanpin (CN)

Dan Larhammar (SE)

LI Sanzhong (CN)

SONG Weibo (CN)

YANG Guipeng (CN)

Dmitry Sein (DE)

LI Xianguo (CN)

Stan van den Berg (UK)

YANG Hongsheng (CN)

DONG Shuanglin (CN)

LI Xinzheng (CN)

SUN Da-Wen (IE)

YU Guangli (CN)

DUAN Delin (CN)

LI Yuguo (CN)

TONG Quansong (US)

YU Liangmin (CN)

Eric A. Decker (US)

LIN Junda (US)

Tzachi M. Samocha (US)

ZENG Chaoshu (AU)

FENG Huan (US)

LIN Xiukun (CN)

Véronique Martin-Jézéquel (FR)

ZHAI Shikui (CN)

GAO Huiwang (CN)

LIU Guangxing (CN)

WANG Bin (US)

ZHANG Hao (CN)

GUAN Changlong (CN)

LIU Qinyu (CN)

WANG Changyun (CN)

ZHANG Jin (CN)

GUO Zhongwu (US)

LIU Yuguang (CN)

WANG Chunzai (US)

ZHANG Jun (US)

HE Peimin (CN)

MAI Kangsen (CN)

WANG Dongfeng (CN)

ZHANG Quanqi (CN)

HE Yijun (CN)

Mark S. Fonseca (US)

WANG Yu (US)

ZHAO Meixun (CN)

HUANG Weiping (CN)

Mati Kahru (CA)

WANG Zongling (CN)

ZHENG Quan'an (US)

Jang K. Kim (US)

Michael Kearney (US)

WEN Shengchang (CN)

ZHOU Deqing (CN)

JI Rubao (US)

NIU Cuijuan (CN)

Willard Moore (US)

ZHOU Huawei (CN)

Executive editors:
JI Dechun   QIU Yantao   XIE Jun